|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
1456481
noi that hoa phat, ghe luoi cao cap

Trang chủVăn Bản QPPL

Nghị Định Số 71/1998/NĐ-CP

Đăng ngày: 08-07-2013, 08:07:00

V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.

CHÍNH PHỦ

Số: 71/1998/NĐ-CP

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1998  

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan

______________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 thánh 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 thánh 9 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Cơ quan nói trong Quy chế này là các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện.

Điều 2. Trên cơ sở Quy chế này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, sau khi thỏa thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Nơi nhận :

- Thường vụ Bộ Chính trị,

- Thủ tướng, các TTg Chính phủ,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

- Tòa án nhân dân tối cao,

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể,

- Công báo,

- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,

- Lưu: CCHC (5), VT.

 

                              TM CHÍNH PHỦ

                                THỦ TƯỚNG

                                     (Đã ký)

                                Phan Văn Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính