|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch trực tự vệ cơ quan

LỊCH TRỰC CƠ QUAN THÁNG 7/2022

trong Lịch trực tự vệ cơ quan, 29-06-2022
  THÔNG BÁO Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 7/2022   Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 7/2022 như sau: - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần. - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần. - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/7/2022 đến 31/7/2022 + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ; + Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ. LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi tối các ngày 1 Nguyễn Văn Thành CC VP-TK Tổ trưởng tổ 1 Tối thứ 7 ngày 02,09,16,23,30/7 2 Nguyễn Quang Tân CC ĐC-XD Tổ viên 3 Ao Văn Nam CC Tư pháp Tổ trưởng tổ 2 Tối Chủ nhật ngày 03,10,17,24,31/7 4 Hà Thanh Giang PBT ĐTN Tổ viên 5 Phạm Thanh Phong CT UBMTTQ Tổ trưởng tổ 3 Tối thứ 2 ngày 04,11,18,25/7 6 Đặng Ngọc Luân CB TT Tổ viên 7 Nguyễn Văn Hùng CC VHTT Tổ trưởng tổ 4 Tối thứ 3 ngày 05,12,19,26/7 8 Nguyễn Văn Nông CB PT TP Tổ viên 9 Huỳnh Văn Tiếng PCT UBND Tổ trưởng tổ 5 Tối thứ 4 ngày 06,13,20,27/7 10 Đậu Xuân Chung CT CCB Tổ viên 11 Lê Hoàng Quân CB Tổ chức Tổ viên 12 Trần Thanh Hùng CT UBND Tổ trưởng tổ 6 Tối thứ 5 ngày 07,14,21,28/7 13 Nguyễn Xuân Tâm CC TC-KT Tổ viên 14 Nguyễn Thanh Hải CB MT Tổ viên 15 Trần Anh Hào CT Hội ND Tổ trưởng tổ 7 Tối thứ 6 ngày 01,08,15,22,29/7 16 Trương Vĩnh Phương Lâm CB GTNT Tổ viên   LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ   Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực 1 Nguyễn Ngọc Huê Bí thư đảng ủy Tổ trưởng Tổ 1 Chiều thứ 7 ngày 02/7 2 Phạm Huỳnh Thanh Nữ PCT Phụ nữ Tổ viên 3 Huỳnh Thị Nga CT NCT Tổ trưởng Tổ 2 Sáng Chủ nhật ngày 03/7 4 Nguyễn Thị Tuyết Mai CB VT-TQ Tổ viên 5 Lê Thị Lệ Mỹ CT CTĐ Tổ trưởng Tổ 3 Chiều Chủ nhật ngày 03/7 6 Nguyễn Hồng Thắm CB GNVL Tổ viên 7 Bùi Thị Thanh Thúy CC VP-TK Tổ trưởng Tổ 4 Chiều thứ 7 ngày 09,23/7 8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ CC ĐC Tổ viên 9 Vũ Thị Hiền PCT KT Tổ trưởng Tổ 5 Sáng Chủ nhật ngày 10,24/7 10 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên CC VP-TK Tổ viên 11 Trần Thị Thùy Trang PBT Đảng ủy Tổ trưởng Tổ 6 Chiều Chủ nhật ngày 10,24/7 12 Trần Thị Mai Hường BT ĐTN Tổ viên 13 Bùi Dương Ân PCT HĐND Tổ trưởng Tổ 7 Chiều thứ 7 ngày 16,30/7 14 Nguyễn Thị Diệu Hiền VP đảng ủy Tổ viên 15 Lê Thị Huệ CT Phụ nữ Tổ trưởng Tổ 8 Sáng Chủ nhật ngày 17,31/7 16 Ao Thị Mỹ Hậu CB NV-TĐKT-TGDT Tổ viên 17 Trần Thị Thanh Tuyền CC TBXH Tổ trưởng Tổ 9 Chiều Chủ nhật ngày 17,31/7 18 Vũ Thị Nhung PCT MTTQ Tổ viên   Nơi nhận: - Đảng ủy-HĐND phường; - CT-PCT; - CBCC phường; - Website; - Lưu: VT.       CHỦ TỊCH   (Đã ký)   Trần Thanh Hùng      

Chi tiết  Chi tiết

Lịch trực tự vệ tháng 6/2022

trong Lịch trực tự vệ cơ quan, 01-06-2022
                                                          THÔNG BÁO                        Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 6/2022             Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 6/2022 như sau:           - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.           - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.           - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022 + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ; + Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ 00                                   LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi tối các ngày 1 Nguyễn Văn Thành CC VP-TK Tổ trưởng tổ 1 Tối thứ 7 ngày 04,11,18,25/6 2 Nguyễn Quang Tân CC ĐC-XD Tổ viên 3 Ao Văn Nam CC Tư pháp Tổ trưởng tổ 2 Tối Chủ nhật ngày 05,12,19,26/6 4 Hà Thanh Giang PBT ĐTN Tổ viên 5 Phạm Thanh Phong CT UBMTTQ Tổ trưởng tổ 3 Tối thứ 2 ngày 06,13,20,27/6 6 Đặng Ngọc Luân CB TT Tổ viên 7 Nguyễn Văn Hùng CC VHTT Tổ trưởng tổ 4 Tối thứ 3 ngày 07,14,21,28/6 8 Nguyễn Văn Nông CB PT TP Tổ viên 9 Huỳnh Văn Tiếng PCT UBND Tổ trưởng tổ 5 Tối thứ 4 ngày 01,08,15,22,29/6 10 Đậu Xuân Chung CT CCB Tổ viên 11 Lê Hoàng Quân CB Tổ chức Tổ viên 12 Trần Thanh Hùng CT UBND Tổ trưởng tổ 6 Tối thứ 5 ngày 02,09,16,23,30/6 13 Nguyễn Xuân Tâm CC TC-KT Tổ viên 14 Nguyễn Thanh Hải CB MT Tổ viên 15 Trần Anh Hào CT Hội ND Tổ trưởng tổ 7 Tối thứ 6 ngày 03,10,17,24/6 16 Trương Vĩnh Phương Lâm CB GTNT Tổ viên                                         LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ   Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực   1 Nguyễn Ngọc Huê Bí thư đảng ủy Tổ trưởng Tổ 1 Chiều thứ 7 ngày 04,25/6   2 Phạm Huỳnh Thanh Nữ PCT Phụ nữ Tổ viên   3 Huỳnh Thị Nga CT NCT Tổ trưởng Tổ 2 Sáng Chủ nhật ngày 05,26/6   4 Nguyễn Thị Tuyết Mai CB VT-TQ Tổ viên   5 Lê Thị Lệ Mỹ CT CTĐ Tổ trưởng Tổ 3 Chiều Chủ nhật ngày 05,26/6   6 Nguyễn Hồng Thắm CB GNVL Tổ viên   7 Bùi Thị Thanh Thúy CC VP-TK Tổ trưởng Tổ 4 Chiều thứ 7 ngày 11/6   8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ CC ĐC Tổ viên   9 Vũ Thị Hiền PCT KT Tổ trưởng Tổ 5 Sáng Chủ nhật ngày 12/6   10 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên CC VP-TK Tổ viên   11 Trần Thị Thùy Trang PBT Đảng ủy Tổ trưởng Tổ 6 Chiều Chủ nhật ngày 12/6   12 Trần Thị Mai Hường BT ĐTN Tổ viên   13 Bùi Dương Ân PCT HĐND Tổ trưởng Tổ 7 Chiều thứ 7 ngày 18/6   14 Nguyễn Thị Diệu Hiền VP đảng ủy Tổ viên   15 Lê Thị Huệ CT Phụ nữ Tổ trưởng Tổ 8 Sáng Chủ nhật ngày 19/6   16 Ao Thị Mỹ Hậu CB NV-TĐKT-TGDT Tổ viên   17 Trần Thị Thanh Tuyền CC TBXH Tổ trưởng Tổ 9 Chiều Chủ nhật ngày 19/6   18 Vũ Thị Nhung PCT MTTQ Tổ viên   Nơi nhận: - Đảng ủy-HĐND phường; - CT-PCT; - CBCC phường; - Website; - Lưu: VT.   CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thanh Hùng      

Chi tiết  Chi tiết

Lịch trực tự vệ tháng 05/2018

trong Lịch trực tự vệ cơ quan, 27-04-2018
Lịch trực tự vệ tháng 05/2018 Lịch trực tự vệ cơ quan tháng 05/2018

Chi tiết  Chi tiết

Lịch trực lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

trong Lịch trực tự vệ cơ quan, 27-04-2018
Lịch trực lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Chi tiết  Chi tiết

Lịch trực tự vệ tháng 4/2018

trong Lịch trực tự vệ cơ quan, 03-04-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG BÌNH AN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THÔNG BÁO Lịch trực của CBCC phường Bình An tháng 04/2018             Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tại trụ sở UBND phường Bình An tháng 04/2018 như sau:           - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.           - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.           - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/4/2018 đến 30/4/2018. + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ; + Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.             LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM   Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi tối các ngày 1 Trần Đức Quốc Vương PBT ĐTN Tổ trưởng tổ 1 Tối Chủ nhật ngày 01,08,15,22,29/4 2 Ao Văn Nam CB Tư pháp Tổ viên 3 Đặng Ngọc Luân PBT ĐTN Tổ viên 4 Phạm Thanh Phong CT UBMTTQ Tổ trưởng tổ 2 Tối thứ 2 ngày 02,09,16,23,30/4 5 Nguyễn Thanh Hải CB MT Tổ viên 6 Nguyễn Văn Nông PCT MTTQ Tổ trưởng tổ 3 Tối thứ 3 ngày 03,10,17,24/4 7 Lê Anh Tuấn CB TT Tổ viên 8 Lê Hoàng Quân TTĐT Tổ viên 9 Huỳnh Văn Tiếng PCT UBND Tổ trưởng tổ 4 Tối thứ 4 ngày 04,11,18,25/4   10 Lê Đình Hanh PCT Hội ND Tổ viên 11 Lê Hải Đăng CB VPUB Tổ viên 12 Trần Thanh Hùng PCT UBND Tổ trưởng tổ 7 Tối thứ 5 ngày 05,12,19,26 /4 13 Nguyễn Xuân Tâm CB TC-KT Tổ viên 14 Lê Thừa Tưởng CB VPUB Tổ viên 15 Trần Anh Hào CT Hội ND Tổ trưởng tổ 8 Tối thứ 6 ngày 06,13,20,27/4 16 Châu Thanh Nguyên TTĐT Tổ viên 17 Trương Vĩnh Phương Lâm CB GTNT Tổ viên 18 Phạm Minh Đức TTĐT Tổ viên 19 Nguyễn Văn Thành BT ĐTN Tổ trưởng tổ 9 Tối thứ 7 ngày 07,14,21,28/4 20 Nguyễn Quang Tân CB ĐC-XD Tổ viên 21 Trần Điền Khương TTĐT Tổ viên 22 Nguyễn Tấn Sang TTĐT Tổ viên   LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ   Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi 1 Trần Thị Thanh Tuyền CB TBXH Tổ trưởng tổ 1 Chiều thứ 7 ngày 28/4 2 Nguyễn Thị Lan CB GNVL Tổ trưởng tổ 2 Sáng Chủ nhật ngày 01,29/4 3 Trương Thị Tĩnh NV Tạp vụ Tổ viên 4 Vũ Thị Hiền CB TC-KT Tổ trưởng tổ 3 Chiều Chủ nhật ngày 01,29/4 5 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên CB VP-TK Tổ viên 6 Bùi Thị Thanh Thúy CB VPUB Tổ trưởng tổ 4 Chiều thứ 7 ngày 07/4 7 Huỳnh Thị Nga CT Hội NCT Tổ trưởng tổ 5 Sáng Chủ nhật ngày 08/4 8 Nguyễn Thị Diệu Hiền CB Tuyên giáo Tổ viên 9 Phan Thị Mỹ Hạnh PCT Hội PN Tổ trưởng tổ 6 Chiều Chủ nhật ngày 08/4 10 Nguyễn Thị Ngọc Lệ CB Địa chính Tổ viên 11 Nguyễn Ngọc Huê Bí thư đảng ủy Tổ trưởng tổ 7 Chiều thứ 7 ngày 14/4 12 Lê Thị Huệ VP Đảng ủy Tổ viên 13 Trần Thị Thùy Trang PBT Đảng ủy Tổ trưởng tổ 8 Sáng Chủ nhật ngày 15/4 14 Vũ Thị Nhung PCT Hội CTĐ Tổ viên 15 Lê Thị Lệ Mỹ CT Hội PN Tổ trưởng tổ 9 Chiều Chủ nhật ngày 15/4 16 Hoàng Lê Linh Trang CT Hội CTĐ Tổ trưởng tổ 10 Chiều thứ 7 ngày 21/4 17 Trần Thị Đoàn Yến PCT HĐND Tổ trưởng tổ 11 Sáng Chủ nhật ngày 22/4 18 Đỗ Thị Hồng Duyên CB TTĐT Tổ viên 19 Phạm Huỳnh Thanh Nữ PCT UBMTTQ Tổ trưởng tổ 12 Chiều Chủ nhật ngày 22/4 20 Ao Thị Mỹ Hậu CB Nội vụ Tổ viên    Nơi nhận: - CT-PCT; - CBCC phường; - TMDV; - Lưu: VT. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thanh Hùng                                                                      

Chi tiết  Chi tiết

Lịch trực Têt Mậu Tuất 2018

trong Lịch trực tự vệ cơ quan, 01-02-2018
 LỊCH TRỰC TẾT MẬU TUẤT 2018     Ngày Lãnh đạo Cán bộ, công chức Ghi chú Ngày thứ Tư: 14/02/2018 (29/12 AL) Đặng Thanh Thủy, Huỳnh Thị Nga, Hoàng Lê Linh Trang Vũ Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Tấn Sang, Lê Thừa Tưởng Lịch trực buổi tối  là lịch trực  tự vệ cơ quan       Công an, Quân sự trực theo lịch trực riêng của ngành       (Ông: Tô Văn Đông và ông: Nguyễn Thành Tài trực theo ca trực) Tối thứ Tư: 14/02/2018 Huỳnh Văn Tiếng, Lê Đình Hanh Lê Hải Đăng Ngày thứ Năm: 15/02/2018 (30/12 AL) Nguyễn Ngọc Huê, Trần Anh Hào Nguyễn Văn Hùng, Lê Anh Tuấn, Trương Thị Tỉnh, Đỗ Thị Hồng Duyên, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Nông, Đặng Ngọc Luân, Phan Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Mai Hường Tối thứ Năm: 15/02/2018 Trần Thanh Hùng Nguyễn Xuân Tâm, Lê Thừa Tưởng Ngày thứ Sáu: 16/02/2018 (01/01 AL) Trần Thị Thùy Trang, Trần Đức Quốc Vương Lê Hải Đăng, Trần Điền Khương, Nguyễn Thanh Hải, Trương Vĩnh Phương Lâm, Nguyễn Văn Chiến Tối thứ Sáu: 16/02/2018 Trần Anh Hào Châu Thanh Nguyên, Trương Vĩnh Phương Lâm, Phạm Minh Đức Ngày thứ Bảy: 17/02/2018 (02/01 AL) Trần Thanh Hùng, Vũ Thị Nhung Nguyễn Quang Tân, Bùi Thị Thanh Thúy Tối thứ Bảy: 17/02/2018 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Quang Tân, Trần Điền Khương, Nguyễn Tấn Sang Chủ Nhật: 18/02/2018 (03/01 AL) Trần Thị Đoàn Yến Châu Thanh Nguyên, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Lan Tối Chủ Nhật: 18/02/2018 Trần Đức Quốc Vương Ao Văn Nam, Lê Đăng Khoa, Đặng Ngọc Luân Ngày thứ hai: 19/02/2018 (04/01 AL) Huỳnh Văn Tiếng, Lê Thị Lệ Mỹ Nguyễn Xuân Tâm, Nguyễn Thị Diệu Hiền Tối thứ Hai: 19/02/2018 Phạm Thanh Phong Nguyễn Thanh Hải Ngày thứ ba: 20/02/2018 (05/01 AL) Phạm Thanh Phong Trần Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Ngọc Lệ Tối thứ Ba: 20/02/2018 Nguyễn Văn Nông Lê Anh Tuấn, Lê Hoàng Quân   Lưu ý:    Từ 19 giờ 00 phút đến 22 giờ ngày 15/02/2018 (Nhằm ngày 30 tết – Thứ Năm): TOÀN THỂ CBCC HỌP MẶT CƠ QUAN CUỐI NĂM 8 giờ 00 phút ngày 21/02/2018 (Nhằm ngày mùng 6 tết – thứ Tư): TOÀN THỂ CBCC HỌP MẶT CƠ QUAN ĐẦU NĂM                                                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                                                                     (Đã ký)                                                                                                            Đặng Thanh Thủy

Chi tiết  Chi tiết

Trang: 1 2
Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính