|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch trực triển lãm 20 năm thành tựu Kinh tế-Xã hội thị xã

Lịch trực triển lãm 20 năm thành tựu Kinh tế-Xã hội thị xã

trong Lịch trực triển lãm 20 năm thành tựu Kinh tế-Xã hội thị xã, 16-08-2019
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH AN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình An, ngày 16 tháng 8 năm 2019 LỊCH TRỰC    Triển lãm 20 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội thị xã Dĩ An tại Sân vận động thị xã của phường Bình An   Ca trực   CBCC Ghi chú 17/8/2019 (Thứ Bảy) Ngày Nguyễn Văn Hùng, Trương Vĩnh Phương Lâm, Bùi Thị Thanh Thúy, Vũ Thị Nhung   Ca ngày: 7h00-17h       Ca tối: 17h-22h       Ca đêm: 22h-7h do Công an, Quân sự phân công lịch trực riêng của ngành           Tối Nguyễn Văn Thành, Lê Đình Hanh 18/8/2019 (Chủ nhật) Ngày Lê Thị Lệ Mỹ, Trần Thị Mai Hường Tối Ao Văn Nam, Lê Anh Tuấn 19/8/2019 (Thứ Hai) Ngày Trần Anh Hào, Nguyễn Ngọc Bảo Uyên Tối Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Vẹn 20/8/2019 (Thứ Ba) Ngày Trần Anh Hào, Nguyễn Văn Thành Tối Nguyễn Văn Nông, Bùi Thị Thanh Thúy 21/8/2019 (Thứ Tư) Ngày Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Mai Tối Nguyễn Thanh Hải, Lê Hải Đăng, Lê Thị Huệ 22/8/2019 (Thứ Năm) Ngày Huỳnh Thị Nga, Ao Thị Mỹ Hậu Tối Đồng Thị Mỹ Lợi, Phạm Huỳnh Thanh Nữ 23/8/2019 (Thứ Sáu) Ngày Bùi Dương Ân, Trương Vĩnh Phương Lâm Tối Vũ Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 24/8/2019 (Thứ Bảy) Ngày Nguyễn Văn Chiến, Lê Đình Hanh Tối Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Xuân Tâm 25/8/2019 (Chủ nhật) Ngày Trần Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hồng Thắm Tối Nguyễn Văn Hùng, Đặng Ngọc Luân                                              Nơi nhận: - UBND thị xã; - Đảng ủy-HĐND; - CT-PCT; - CBCC phường; - Lưu: VT.   KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Huỳnh Văn Tiếng    

Chi tiết  Chi tiết

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính