|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
279

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 26/7/2021  đến  30/7/2021

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                       THỨ HAI:        NGÀY       26/7/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          2- 7 giờ 30 phút: PCT KT giải quyết công việc cơ quan

          3- 7 giờ 30 phút: PCT VX đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch

          2- 13 giờ 30 phút: PCT KT cùng đoàn thành phố kiểm tra các công ty, doanh nghiệp

          3- 13 giờ 30 phút: PCT VX đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch

 

                                                       THỨ BA:       NGÀY      27/7/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

          2- 8 giờ 00 phút: PCT KT cùng đoàn thành phố kiểm tra các công ty, doanh nghiệp

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          2- 13 giờ 30 phút: PCT VX kiểm tra công tác phòng chống dịch

          3- 14 giờ 00 phút: PCT KT cùng đoàn thành phố kiểm tra các công ty, doanh nghiệp

 

                                                      THỨ TƯ:      NGÀY       28/7/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND họp BCH đảng bộ phường

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

           2- 8 giờ 00 phút: PCT KT cùng đoàn thành phố kiểm tra các công ty, doanh nghiệp

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND kiểm tra công tác phòng, chống dịch

           2- 13 giờ 30 phút: PCT VX giải quyết công việc cơ quan

           3- 14 giờ 00 phút: PCT KT cùng đoàn thành phố kiểm tra các công ty, doanh nghiệp

 

                                          THỨ NĂM:      NGÀY        29/7/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp BTV đảng ủy gặp gỡ làm việc với UB.MTTQ và các đoàn thể định kỳ theo quy chế

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            2- 7 giờ 30 phút: PCT KT giải quyết công việc cơ quan

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT-PCT VX kiểm tra công tác phòng, chống dịch

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT giải quyết công việc cơ quan

 

                                          THỨ SÁU:      NGÀY        30/7/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND họp Tiểu ban tuyên truyền, vận động, thông tin, truyền thông trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

          2- 7 giờ 30 phút: CT-PCT KT giải quyết công việc cơ quan

          3- 7 giờ 30 phút: PCT VX kiểm tra công tác phòng, chống dịch

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT-PCT KT giải quyết cộng việc cơ quan

           2- 13 giờ 30 phút: PCT VX kiểm tra công tác phòng, chống dịch

         Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Huê-BTĐU, Nữ-PN

         Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-TQ

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CTĐ, Thắm-GTVL

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính