|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2514731

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 25/10/2021  đến  30/10/2021

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                        THỨ HAI:        NGÀY       25/10/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           2- 9 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp BTV đảng ủy

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          3- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

          4- 7 giờ 30 phút: PCT VX dự khai mạc Lớp tập huấn bồi dưỡng công tác quản lý F0 tại nhà

           Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT-PCT UBND họp hội ý

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

 

                                                           THỨ BA:       NGÀY      26/10/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 8 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp BTV đảng ủy làm việc với đồng chí Bí thư chi bộ và đồng chí Trưởng khu phố Nội Hóa 1

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           3- 9 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp BTV đảng ủy họp rà soát nguồn nhân sự Quy hoạch A1 (Lần 1 – Bước 1)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           4- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT-PCT UBND họp Thành viên ủy ban thông qua Quy chế làm việc của UBND phường

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          Thành phần: Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự

          Mời dự: Đảng ủy, HĐND, UB.MTTQ

 

                                                         THỨ TƯ:      NGÀY       27/10/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND họp Ban chấp hành đảng bộ phường

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           2- 7 giờ 30 phút: PCT KT dự lớp tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm-OCOP tỉnh Bình Dương năm 2021

          Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

         Cùng dự: đ/c Lâm-GTNT

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT-PCT KT giải quyết công việc cơ quan

            2- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                           THỨ NĂM:      NGÀY        28/10/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: TT HĐND, PCT KT dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

          2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          3- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

          4- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          5- 8 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Lâm-GTNT phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra việc gây nuôi động vật hoang dã tại Trại thí điểm Ngô Duy Tân, KP Nội Hóa 1

           Địa điểm: Khu phố Nội Hóa 1  

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT VX đi thăm các điểm cách ly trên địa bàn phường

           Địa điểm: Tại các điểm cách ly trên địa bàn phường

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                            THỨ SÁU:      NGÀY        29/10/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: TT HĐND dự Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ phường nhiệm kỳ 2021-2026

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

           2- 7 giờ 30 phút: CT UBND dự buổi làm việc các ngành nghe báo cáo tiến độ và xử lý vướng mắc dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Rạch Cái Cầu

           Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

          3- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          4- 8 giờ 00 phút: PCT VX tiêp đoàn khảo sát mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ “Vùng Xanh” phòng, chống dịch Covid-19”

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: CA, MTTQ, ND, PN, CCB, ĐTN, CTĐ

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND dự họp Hội đồng tư vấn giải các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố

          Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT giải quyết công việc cơ quan

            3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

            4- 14 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

            Thành phần: TP, MTTQ, ND, PN

 

                                                         THỨ BẢY:       NGÀY         30/10/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, XD trực giải quyết hồ sơ công dân

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Thúy-VP-TK, Lệ-ĐC

          Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Hiền-PCT KT, Uyên-VP-TK

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Trang-CT HĐND, Hường-PBT ĐTN

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính