|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2517486

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 22/11/2021  đến  27/11/2021

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                          THỨ HAI:        NGÀY       22/11/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026

            Địa điểm: Hội trường TTVH thành phố cũ

           2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           3- 7 giờ 30 phút: PCT KT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT đi cơ sở

            3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

            4- 14 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng CNVPĐKĐĐTP xác minh nội dung liên quan đến công trình xây dựng nhà ở của bà Nguyễn Thị Vui

               Địa điểm: Tổ kỹ thuật đo đạc và bản đồ thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố

 

                                                        THỨ BA:       NGÀY      23/11/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           3- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

           4- 8 giờ 00 phút: PCT VX họp phúc tra công tác phúc tra hộ nghèo cận nghèo giai đoạn 2021-2025 (Giao GNVL chuẩn bị nội dung và thư mời)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

                        Thành phần: Các đ/c thành viên BCĐ công tác GNVL phường, Trưởng (Phó) 5KP, cộng tác viên 5KP

           5- 8 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng VPĐKĐĐ về đo đạc, xác định diện tích, vị trí khu đất ông Lê Trí Thắng (nhận thừa kế từ bà Nguyễn Thị Hòa)

           Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở UBND phường

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết hồ sơ hành chính

            2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                         THỨ TƯ:      NGÀY       24/11/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND dự HN Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           2- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lâm-GTNT cùng SGTVT khảo sát hướng tuyến Vành Đai 3

            Địa điểm: Tập trung tại UBND phường

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND đi khảo sát công trình Hệ thống thoát nước đường vào chùa Bình Sơn (nhánh 2) KP Bình Thung 2 (Giao GTNT thông báo đến các hộ dân)

           Địa điểm: Khu phố Bình Thung 2

           Thành phần: GTNT, Trưởng KP Bình Thung 2

            2- 8 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với chủ cơ sở kinh doanh phế liệu (Giao MT chuẩn bị nội dung và thư mời)

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: MT

           3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                            THỨ NĂM:      NGÀY        25/11/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND dự kỳ họp thứ 3 (bất thường) – HĐND thành phố khóa XII

            Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

           2- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

           3- 7 giờ 30 phút: PCT HĐND trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           4- 14 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với BQL chợ Nội Hóa (Giao GTNT chuẩn bị nội dung và thư mời)

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

            Thành phần: GTNT, BQL chợ Nội Hóa

           5- 8 giờ 00 phút: PCT VX giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND làm việc với hộ dân thuộc dự án Suối Xiệp (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời)

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: ĐC

           Mời dự: TTPTQĐ, VPĐKĐĐ, PTNMT thành phố

           2- 14 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với các chủ nhà trọ trên địa bàn phường (Giao CA chuẩn bị nội dung và thư mời)

          Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường

         Thành phần: CA

           3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                            THỨ SÁU:      NGÀY        26/11/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND-UBND dự Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo chỉ đạo và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

     Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

             2- 7 giờ 30 phút: PCT KT đi kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn

            Địa điểm: Tập trung tại UBND phường

           Cùng đi: đ/c Tân-XD

3- 8 giờ 00 phút: PCT KT trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

             4- 9 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với các ngành liên quan đến công tác xây dựng trên địa bàn (Giao các ngành chuẩn bị nội dung)

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

            Thành phần: ĐQLTTĐT, XD

             5- 8 giờ 00 phút: PCT VX làm việc với thành viên Tổ Covid cộng đồng khu nhà trọ tại KP Nội Hóa 1

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

                         Thành phần: Y tế, Trưởng KP Nội Hóa 1, các đ/c thành viên Tổ covid cộng đồng khu nhà trọ KP Nội Hóa 1 tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 (Giao Trưởng KP Nội Hóa 1 thông báo thành phần khu phố mình)

            6- 9 giờ 30 phút: PCT VX làm việc với thành viên Tổ Covid cộng đồng khu nhà trọ tại KP Bình Thung 1

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

                         Thành phần: Y tế, Trưởng KP Bình Thung 1, các đ/c thành viên Tổ covid cộng đồng khu nhà trọ KP Bình Thung 1 tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 (Giao Trưởng KP Bình Thung 1 thông báo thành phần khu phố mình)

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp vận động các hộ dân thuộc đường D5-D8 và đường Bắc Nam 3 (Giao XD chuẩn bị nội dung và thư mời)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            Thành phần: XD

2- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

             3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                         THỨ BẢY:       NGÀY         27/11/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, XD trực giải quyết hồ sơ công dân

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

          Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Hậu-NV

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính