|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
96

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 16/11/2020  đến  22/11/2020

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                         THỨ HAI:        NGÀY       16/11/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           2- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

            3- 14 giờ 00 phút: PCT VX họp chấm điểm đơn vị văn hóa năm 2020

               Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

              Thành phần: đ/c Hào-Công đoàn, Hậu-NV

 

                                                          THỨ BA:       NGÀY      17/11/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: TT HĐND, PCT UBND dự nghe báo cáo thời sự quý IV năm 2020

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

           2- 8 giờ 00 phút: CT UBND họp Ban An toàn giao thông thành phố

            Địa điểm: Phòng họp số 4-UBND thành phố

           3- 9 giờ 15 phút: PCT VX tiếp đoàn kiểm tra về công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2020

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: Chủ tịch UB.MTTQ, NV, VHTT

           Mời dự: TT Đảng ủy

          4- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND dự nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Tổ 1 và 4, khu phố Châu Thới

           Địa điểm: Khu phố Châu Thới

           Thành phần: đ/c Lâm-GTNT

        2- 14 giờ 00 phút: PCT KT họp Hội đồng BT,HT,TĐC dự án Đường Bắc Nam 3

           Địa điểm: Phòng họp số 3-UBND thành phố

           Thành phần: đ/c Tân-XD

       3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                              THỨ TƯ:      NGÀY       18/11/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT-PCT KT đi công tác (01 ngày)

           2- 8 giờ 30 phút: PCT VX tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án xã hội hóa Camera An ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (Giao CA chuẩn bị nội dung)

           Địa điểm: Phòng họp Công an phường

          Thành phần: MTTQ, Công an phường

           3- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng TAND TP xem xét thẩm định tại chổ trong vụ án dân dự của bà Nguyễn Thị Hương

           Địa điểm: KP Bình Thung 2

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với các ngành chuyên môn về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường (Giao ĐQLTTĐT chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng làm việc PCT KT

          Thành phần: ĐQLTTĐT, XD

            2- 15 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với các ngành chuyên môn về công tác quản lý môi trường trên địa bàn phường (Giao MT chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng làm việc PCT KT

          Thành phần: MT

            3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                              THỨ NĂM:      NGÀY        19/11/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 8 giờ 00 phút: CT UBND làm việc với ông Cao Trọng Chương (Giao ĐC chuẩn bị nội và thư mời)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            Thành phần: ĐC

           3- 8 giờ 00 phút: CT UBND làm việc với hộ ông Lê Thành Lâm, bà Huỳnh Thị Sương thuộc dự án Hệ thống thoát nước Suối Lồ Ồ (Giao GTNT chuẩn bị nội và thư mời)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: GTNT, Đơn vị thi công, Trưởng KP Bình Thung 1, Bình Thung 2

           4- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

           5- 7 giờ 30 phút: PCT VX tiếp Đoàn giám sát của Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em

            Địa điểm: Phòng họp số 4-UBND thành phố

           6- 9 giờ 00 phút: CT HĐND, PCT VX cùng đoàn giám sát bếp ăn bán trú tại các trường công lập trên địa bàn theo Kế hoạch của HĐND phường

            Địa điểm: Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

           Thành phần: Các đ/c Thành viên Đoàn Giám sát tại Quyết định số 32/QĐ-HĐND ngày 05/11/2020

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời hộ dân)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: ĐC, TP, MTTQ, ND, PN

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

            3- 14 giờ 00 phút: PCT VX họp Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật (Giao TBXH chuẩn bị nội dung và thư mời)

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: Các đ/c Hội đồng gồm Tuyền-TBXH, Nông-MTTQ, Chung-CCB, Huệ-PN, Phượng-Y tế, Hường-ĐTN

 

                                              THỨ SÁU:      NGÀY        20/11/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND, dự HN đối thoại của đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh với nhân dân thành phố Dĩ An

           Địa điểm: Trung tâm văn hóa Dĩ An

           Thành phần: Chủ tịch UB.MTTQ

          2- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực tiếp công dân

          Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

          Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         3- 8 giờ 00 phút: PCT VX dự lễ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Ngô Thị Lợi

          Địa điểm: Khu phố Bình Thung 2

          Mời dự: MTTQ, Trưởng các đoàn thể

         4- 9 giờ 30 phút: PCT UBND cùng đoàn đi thăm các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

          Địa điểm: Tập trung tại UBND phường

          Mời dự: Đảng ủy, HĐND, UB.MTTQ

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: TT HĐND, PCT VX giám sát công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn phường (Giao CA chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

                       Thành phần: Tổ trưởng Tổ đại biểu, MTTQ, Thanh tra Nhân dân, Công an, Trưởng 5KP

        2- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố

          Địa điểm: Phòng họp số 3-UBND

          Thành phần: đ/c Lệ-ĐC

         3- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Tối: 1- 18 giờ 30 phút: CT UBND dự Chương trình Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

          Địa điểm: Trường THPT Bình An

 

                                                         THỨ BẢY:       NGÀY         21/11/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, TC trực giải quyết hồ sơ công dân

           2- 8 giờ 00 phút: CT-PCT UBND đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2020-2023

                        Địa điểm: Văn phòng BĐH các khu phố

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Huê-BTĐU, Nữ-PN

 

                                                           CHỦ NHẬT:       NGÀY         22/11/2020

                                         Bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2023

          Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Yến-PCT HĐND, Huệ-PN

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Trang-PBTĐU, Hường-ĐTN

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán
Hồ Chí Minh54.40054.900
Hà Nội54.40054.920
Đà Nẵng54.40054.920
Nha Trang54.39054.920
Cà Mau54.40054.920
Huế54.37054.930
Bình Phước54.38054.920
Miền Tây54.40054.900
Biên Hòa54.40054.900
Quãng Ngãi54.40054.900
Long Xuyên54.42054.950
Bạc Liêu54.40054.920
Quy Nhơn54.38054.920
Phan Rang54.38054.920
Hạ Long54.38054.920
Quảng Nam54.38054.920
( Đơn vị VND)
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính