|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
954

Từ ngày 07/6/2021 đến 11/6/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 07/6/2021  đến  11/6/2021

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                             THỨ HAI:        NGÀY       07/6/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT-PCT VX tiếp đoàn Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           2- 9 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           3- 10 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp BTV đảng ủy

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           4- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND phường

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: MTTQ

           2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                       THỨ BA:       NGÀY      08/6/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          3- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

          4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Hải-MT tham gia cùng PTNMT TP về thống nhất tuyến đường, tần suất thực hiện vệ sinh tuyến đường năm 2022

          Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                         THỨ TƯ:      NGÀY       09/6/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND-UBND cùng đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy phường

           Địa điểm: Trường THCS Bình An

           2- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT HĐND-UBND cùng đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy phường

           Địa điểm: Trụ sở Công an phường

           2- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                            THỨ NĂM:      NGÀY        10/6/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2- 8 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT UBND họp BCH đảng bộ

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường  

          3- 8 giờ 00 phút: PCT KT dự họp về công tác cấp phép xây dựng nhà trọ trên địa bàn thành phố

           Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND cùng đoàn Thành phố đi thực địa dự án Suối Lồ Ồ

          Địa điểm: Tập trung tại UBND phường

            2- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                           THỨ SÁU:      NGÀY        11/6/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 8 giờ 00 phút: CT UBND cùng đoàn Thành phố đi thực địa xử lý các vấn đề kiến nghị của công dân

            Địa điểm: Tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố

           3- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

            2- 14 giờ 00 phút: PCT VX dự phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

              Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

           Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-TP, Hiền-VPĐU

           Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Yến-PCT HĐND, Huệ-PN

           Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Hậu-NV

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán