|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2538381

Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 03/01/2022  đến  08/01/2022

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                       THỨ HAI:        NGÀY       03/01/2022

                                     Ngày nghỉ bù Tết Dương lịch 01/01/2021

 

                                                         THỨ BA:       NGÀY      04/01/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           3- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT HĐND dự kiểm tra công tác Hội LHPN phường

              Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            2- 14 giờ 00 phút: CT-PCT UBND họp hội ý

             Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

 

                                                          THỨ TƯ:      NGÀY       05/01/2022

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp Thường trực BCD phòng, chống dịch

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: Trưởng Trạm Y tế phường

            2- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

            3- 9 giờ 00 phút: PCT KT làm việc liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường

            Địa điểm:  Phòng họp 2-UBND phường

            Thành phần: ĐQLTTĐTTP, XD, CA

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND dự HN trực tuyến tiếp xúc xử tri của đại biểu HĐND tỉnh, thành phố sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

           Thành phần: Đại biểu HĐND phường

           Mời dự: CA, QS, CBCC chuyên môn

            2- 15 giờ 40 phút: CT UBND họp chốt danh sách bình cử, công khai, phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 (Giao QS chuẩn bị nội dung)

             Địa điểm: Hội trường BCHQS thành phố

             Thành phần: đ/c Cường-QS

 

                                           THỨ NĂM:      NGÀY        06/01/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 8 giờ 00 phút: CT UBND họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời hộ dân)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

           3- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: TT HĐND, PCT VX dự HN UB.MTTQ phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024

            Địa điểm:Hội trường 2-UBND phường

            2- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp Hội đồng bồi thường giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường đất thuộc công trình Trục chính Đông Tây

            Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

            3- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                           THỨ SÁU:      NGÀY        07/01/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 8 giờ 00 phút: CT UBND họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời hộ dân)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

           3- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

            2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                        THỨ BẢY:       NGÀY         08/01/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, XD trực giải quyết hồ sơ công dân

           Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

           Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN

           Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính