|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN 03/12/2022

 ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 28/11/2022  đến  03/12/2022

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                  THỨ HAI:        NGÀY       28/11/2022

Sáng 7 giờ 30 phút: CT, PCT – HĐND,UBND Họp BCH Đảng bộ

       Địa điểm: Phòng họp số 1-UBND phường

        10 giờ 00 phút: CT, PTC HĐND - UBND họp giao ban 04 thường trực

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Chiều: 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

            15 giờ 00 phút: CT UBND họp điều chỉnh dự án mở rộng suối lồ ồ

        Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                                   THỨ BA:       NGÀY      29/11/2022

Sáng 7 giờ 30 phút:

         1. Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2. CT UBND họp HĐTĐ khen thưởng

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: Thành viên HĐTĐ khen thưởng

         3. PCT UBND trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính

         4. PCT VX dự đánh giá công nhận “Phường phù hợp trẻ em năm 2022”

        Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

        Cùng dự: Đ/c Thắm CB GNTE

Chiều 14 giờ 00 phút:

         1. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

         2. PCT VX họp BCĐ các ngày lễ lớn

                    Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: Đại diện MTTQ và các đoàn thể, VHTT, ĐTT, trưởng các khu phố

3. PCT KT trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                     THỨ TƯ:      NGÀY       30/11/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCTVX dự tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ ngày 15/3/2021

        Địa điểm: TTVH phường Dĩ An

        Thành phần: Công chức TBXH

          2. CT UBND kiểm tra công tác nhập liệu hộ tịch điện tử

        Địa điểm: Tại Công an phường

          3. PCT KT trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 14 giờ 00 phút:

         1. CT UBND kiểm tra tiến độ các công trình dự án trên địa bàn

         2. PCT VX họp giao ban VHXH

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

        Thành phần: CBCC khối VHXH, Đ/c trưởng trạm y tế

        3. PCT KT trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                      THỨ NĂM:      NGÀY        01/12/2022

Sáng 7 giờ 30 phút: CT HĐND Tiếp dân trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         8 giờ 00 phút:

         1. TT UBND họp cơ quan thông qua kết quả đánh giá CBCC

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: Toàn thể CBCC, NV cơ quan

         2. PCT HĐND họp chi bộ

        Địa điểm: Văn phòng khu phố Nội Hoá 2

         3. PCT KT đi công tác từ ngày 01/12 đến ngày 02/12 (có chương trình riêng)

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT HĐND họp BDV thành uỷ

          Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

           2. CT UBND họp hoà giải tranh chấp đất đai

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         Thành phần: các thành viên trong HĐ hoà giải

           3. PCT VX trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                    THỨ SÁU:      NGÀY        02/12/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT HĐND – UBND dự hội nghị đối thoại theo kế hoạch của thành phố

       Địa điểm: Hội trường TTVH phường Dĩ An

          2. PCT VX trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

        Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT UBND dự họp HĐ tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa (giao CC Địa chính chuẩn bị nội dung)

         Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

           2. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

           3. Uỷ quyền đ/c Hùng -VHTT phối hợp ngành liên quan xử lý tiếng ồn tại cơ sở tập gym Nội Hoá 2 theo đơn phản ảnh

 

                                                   THỨ BẢY:       NGÀY        03/12/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND và CT UBND dự chương trình truyền thanh trực tiếp “Đại biểu và cử tri” lần I, năm 2022

                    Địa điểm: Đài truyền thanh thành phố

         2. PCT VX trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính

                    Thành phần: CBCC Bộ phận 1 cửa

        Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

        Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN, Hậu-NV

        Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Nhung-MTTQ

 

Nơi nhận:                                                                    

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính