|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 20/3/2023 ĐẾN 25/3/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 20/3/2023  đến  25/3/2023

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                  THỨ HAI:        NGÀY       20/3/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

         1. CT UBND dự họp về đường dây nóng về công tác xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

      Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

         2. PCT UBND dự HN triển khai công tác xác thực, khai thác thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

       Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

      Thành phần: CBCC chuyên môn

        9 giờ 30 phút: CT UBND dự họp tình hình di dời, xử lý các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố

      Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút:

        1. CT HĐND dự họp giao ban Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố và Khối vận các phường đánh giá tình hình hình dân nguyện, kết quả công tác Dân vận quý I/2023 và đề ra nhiệm vụ cho thời gian tới

       Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

       2. CT-PCT UBND họp hội ý

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

 

                                               THỨ BA:       NGÀY      21/3/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

     Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

       8 giờ 00 phút:

       1. CT HĐND-UBND dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn đảng cho cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 (Cả ngày)

    Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

       2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

       3. Uỷ quyền đ/c Châu-Y tế tham dự HN nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc cho mọi người” năm 2023

    Địa điểm: Hội trường phường Dĩ An

    Thành phần: Trưởng 5KP, CTV dân số, gia đình, trẻ em 5KP

       8 giờ 30 phút: PCT VX dự tiếp đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

    Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

   Thành phần: GNVL

Chiều 14 giờ 00 phút:

       1. PCT VX họp triển khai KH tổ chức ngày Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 (Giao VHTT chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự)

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

      Thành phần: Các Các ban-ngành-đoàn thể, Trưởng 5KP

       2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                THỨ TƯ:      NGÀY       22/3/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT HĐND-UBND dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn đảng cho cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 (Cả ngày)

      Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

          2. PCT VX dự buối làm việc về công tác cấp chứng thư số (Cả ngày)

                   Địa điểm: Sở Thông tin truyền thông

          3. PCT KT làm việc với các ngành chuyên môn về công tác quản lý nhà nước Trật tự đô thị, xây dựng và môi trường (Giao các ngành chuẩn bị nội dung)

       Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

       Thành phần: TTĐT, XD, MT, CA

Chiều 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                      THỨ NĂM:      NGÀY        23/3/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

        8 giờ 00 phút:

         1. CT UBND dự họp tình hình quản lý, sử dụng đất công

      Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

      Thành phần: ĐC

         2. PCT VX dự họp Ban Chỉ đạo QCDCCS thành phố 

      Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

        3. PCT VX dự họp Ban Chỉ đạo Tôn giáo - Dân tộc thành phố 

       Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

Chiều 14 giờ 00 phút:

        1. CT-PCT UBND họp giao chỉ tiêu Kinh tế - xã hội năm 2023

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: Các ban-ngành-đoàn thể, Trưởng 5KP

       Mời dự: Đảng uỷ, HĐND, UB.MTTQ, Bí thư chi bộ 5KP

       2. PCT HĐND dự buổi giám sát công tác y tế trường học tại Trường MN Hoa Hồng 2

       Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng 2

      15 giờ 00 phút: CT-PCT UBND dự HN phản biện dự thảo kế hoạch “Phát triển Kinh tế - Xã hội phường Bình An” năm 2023 và HN góp ý dự thảo văn bản xin chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

 

                                   THỨ SÁU:      NGÀY        24/3/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND, PCT KT dự chuyến về nguồn và giao lưu, học tập kinh nghiệm tại huyện Dầu Tiếng

       Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố

          2. CT UBND dự Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

       Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh

       Thành phần: Trưởng Công an

         3. PCT VX làm việc với Đội kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội (Giao VHTT chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự)

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

        Thành phần: CA, VHTT, Y tế, Hiệu trưởng các Trường, Trưởng 5KP, CTV Y tế 5KP (Giao các Y tế thông báo các cộng tác viên y tế)

Chiều 14 giờ 00 phút:

          1. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          2. PCT VX trực tiếp công dân

         Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

 

                                                 THỨ BẢY:       NGÀY         25/3/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

 

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Huê-BTĐU, Nữ-PN

          Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-TQ

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CTĐ, Thắm-GNVL

 

Nơi nhận                                                                  

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính