|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 18/9/2023 ĐẾN 23/9/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 18/9/2023  đến  23/9/2023

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                   THỨ HAI:        NGÀY       18/9/2023

Sáng 7 giờ 30 phút:

         1. CT HĐND, PCT UBND tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên  (từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)

         2. CT UBND tham dự lớp Cao cấp chính trị (từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2023)

         8 giờ 00 phút: PCT KT dự họp về tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2023, giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2023

      Địa điểm: Phòng họp A- UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút: Uỷ quyền đ/c Tân-XD dự họp xử lý những tồn đọng thuộc dự án đường Vành đai Đông ắc 2, Suối Lồ Ô  

      Địa điểm: Phòng họp A- UBND thành phố

 

                                                     THỨ BA:       NGÀY      19/9/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

        8 giờ 00 phút: Uỷ quyền đ/c Lâm-GTNT dự họp xử lý vướng mắc liên quan việc thi công đấu nối giao thông, thoát nước (gói thầu 3C) Khu tái định cư ĐHQG TPHCM

     Địa điểm: Phòng họp B- UBND thành phố

       8 giờ 30 phút: Uỷ quyền đ/c Tân-XD tham gia cùng VPĐKĐĐ khảo sát, xác định vị trí khu đất cho công ty TNHH Thương mại Xây dựng Minh Quang

     Địa điểm: Tại UBND phường

Tối: 18 giờ 30 phút: TT HĐND-UBND vận hành khung diễn tập

     Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

 

                                                    THỨ TƯ:      NGÀY       20/9/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT HĐND trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

Chiều 13 giờ 30 phút: PCT HĐND trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

 

                                       THỨ NĂM:      NGÀY        21/9/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT HĐND trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         8 giờ 00 phút: CT UBND đi kiểm tra các công trình trên địa bàn

Chiều 14 giờ 00 phút: CT UBND tiếp đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập

       Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

           15 giờ 00 phút: CT UBND dự HN cán bộ chủ chốt thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026; nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031

       Địa điểm: Hội trường B-Thành uỷ

 

                                    THỨ SÁU:      NGÀY        22/9/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT UBND cùng đoàn Thành phố đi khảo sát thực địa hồ sơ đất đai và công trình dự án trên địa bàn

       Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố

          2. Uỷ quyền CB tiếp dân trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 14 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND vận hành khung diễn tập

        Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

 

                                                    THỨ BẢY:       NGÀY         23/9/2023

Sáng 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND vận hành khung diễn tập

Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

            Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

            Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN, Hậu-NV

            Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Nhung-MTTQ

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính