|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 13/3/2023 ĐẾN 18/3/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 13/3/2023  đến  18/3/2023

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                    THỨ HAI:        NGÀY       13/3/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: CT UBND dự lớp Cao cấp chính trị (từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)

       Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

        8 giờ 00 phút:

        1. TT HĐND, PCT VX họp giao ban 04TT

     Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

        2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 14 giờ 00 phút:

        1. PCT VX dự họp đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố

       Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

        2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                   THỨ BA:       NGÀY      14/3/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         8 giờ 00 phút:

         1. PCT VX dự Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

      Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

      Thành phần: CA, QS

         2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 13 giờ 30 phút:

         1. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

         2. PCT KT dự họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường vành đai Đông Bắc 2- Đoạn từ Trục chính Đông Tây (khu vực giữa khu dân cư Bình Nguyên và Trường cao đẳng nghề Đồng An) đến giáp đường Mỹ Phước- Tân Vạn

         Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                                 THỨ TƯ:      NGÀY       15/3/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCT VX dự Hội nghị giao ban khối phường tháng 3/2023

        Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

          2. PCT HĐND trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường

          3. PCT KT dự họp Đoàn cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố

        Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

        Cùng dự: MT, UB.MTTQ phường

Chiều 13 giờ 30 phút:

           1. PCT HĐND trực tiếp công dân

          Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường

           2. PCT KT dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch huy động các nguồn lực trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm thiểu rác tự phát trên địa bàn thành phố Dĩ An

          Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

          Thành phần: MT, Trưởng 5KP

            14 giờ 00 phút: CT HĐND, PCT VX họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc phường

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          Thành phần: Thành viên BCĐ Tôn giáo – Dân tộc phường

 

                                   THỨ NĂM:      NGÀY        16/3/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT HĐND dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn đảng cho cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 (Cả ngày)

       Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

          2. PCT VX làm việc với các Tổ vay vốn (Giao các hội đoàn thể chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự)

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: PN, ND, ĐTN, CCB, Các tổ tiết kiệm vay vốn

         3. PCT HĐND trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         9 giờ 00 phút: PCT KT làm việc về công tác quản lý xây dựng và môi trường trên địa bàn phường (Giao TTĐT, XD, MT chuẩn bị nội dung)

       Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

       Thành phần: TTĐT, XD, MT

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. PCT VX làm việc với ngành chuyên môn về hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội (Giao CA, VHTT, Y tế chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

          Thành phần: CA, VHTT, Y tế

           2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

          3. Uỷ quyền đ/c Nam-TP họp giải quyết tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: ĐC, TP, MTTQ, ND, PN

 

                                    THỨ SÁU:      NGÀY        17/3/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT HĐND dự trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn đảng cho cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 (Cả ngày)

       Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

          2. PCT UBND dự lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2023

        Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

        Mời dự: Đảng uỷ, HĐND, UB.MTTQ, các hội đoàn thể phường

         3. Uỷ quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

         Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 14 giờ 00 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                THỨ BẢY:       NGÀY         18/3/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

 

        Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

        Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN, Hậu-NV

        Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Nhung-MTTQ

 

Nơi nhận                                                                  

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính