|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch làm việc từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 08/8/2022  đến  13/8/2022

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                        THỨ HAI:        NGÀY       08/8/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           2- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

           3- 10 giờ 00 phút: PCT VX dự họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và tiến độ tiêm vắc xin

              Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

Chiều 13 giờ 30 phút:

          1. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          2. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                        THỨ BA:       NGÀY      09/8/2022

Sáng: 1- 8 giờ 30 phút: CT UBND dự buổi làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến đơn khiếu nại của công dân

           Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

           2- 7 giờ 30 phút: Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           3- 8 giờ 00 phút: PCT VX dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

            Địa điểm: Hội trường Công an thành phố

           Thành phần: Trưởng Công an, CHT Quân sự

          4- 8 giờ 00 phút: PCT KT dự HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

                       Thành phần: CA, VP, TP, XD, VHTT, TBXH, MTTQ, ĐTN, PN, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của 5 khu phố (Giao KP mời)

Chiều 14 giờ 00 phút:

         1. CT UBND dự họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố

          Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

         2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                          THỨ TƯ:      NGÀY       10/8/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và sơ kết 02 năm thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy”

           Địa điểm: Khu dân cư Him Lam-Phú Đông, phường An Bình.

           2- 8 giờ 00 phút: PCT KT dự họp về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn

           Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

           3- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

           4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lâm-GTNT họp về công tác thu gom, đấu nối và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố

          Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

Chiều 1- 14 giờ 00 phút:

           1. CT UBND làm việc liên quan đến hệ thống chiếu sáng (Giao GTNT chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          Thành phần: GTNT, Trưởng 5KP

            2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

            3. PCT VX làm việc về công tác chuẩn bị Tết Trung thu (Giao ĐTN chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

          Thành phần: ĐTN

        15 giờ 30 phút: CT UBND làm việc với các hộ dân chợ Nội Hóa (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời)

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         Thành phần: ĐC, Trưởng KP Nội Hóa 1

 

                                            THỨ NĂM:      NGÀY        11/8/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

          Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

          Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2- 7 giờ 30 phút: CT-PCT KT tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý (Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 12/8/2022)

          Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

          3- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

          4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Tân-XD dự buổi gặp gỡ, làm việc với các hộ dân thuộc công trình Rạch Cái Cầu

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          5- 8 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Lâm-GTNT dự nghiệm thu công trình Hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp theo giấy mới số 164/GM-BQL của BQLDA ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

          Địa điểm: Tại hiện trường thi công

Chiều 13 giờ 30 phút:

             1. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

             2.  Ủy quyền đ/c Tân-XD họp Hội đồng bồi thường giải quyết vướng mắc, kiến nghị của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng suối Lồ Ồ

          Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                         THỨ SÁU:      NGÀY        12/8/2022

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: PCT VX họp Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội phường (Giao VHTT chuẩn bị nội dung)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: VHTT, CA, QS, TBXH, GTNT, Y tế, Trưởng 5KP

           2- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Tân-XD dự họp Ban điều hành dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Quốc gia Tp.HCM

                         Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

           3- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

             Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

             Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 14 giờ 00 phút:

            1. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

             2. Ủy quyền đ/c Nam-TP họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

            Địa điểm: Phòng họp UBND phường

            Thành phần: ĐC, TP, MTTQ, ND, PN

 

                                                         THỨ BẢY:       NGÀY         13/8/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, XD trực giải quyết hồ sơ công dân

         Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Thúy-VP-TK, Lệ-ĐC

         Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Hiền-PCT KT, Uyên-VP-TK

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Trang-PBT ĐU, Hường-PBT ĐTN

                    

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính