|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
3134

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 08/7/2024 ĐẾN 13/7/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 08/7/2024 đến 13/7/2024

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                   THỨ HAI:        NGÀY       08/7/2024

Sáng 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND họp giao ban 04TT

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          9 giờ 30 phút: PCT UBND làm việc với các ngành về công tác quản lý đất đai, xây dựng, đô thị và môi trường trên địa bàn (Giao các ngành chuẩn bị nội dung)

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: ĐC, XD, MT, CA, GTNT, TTĐT

Chiều 14 giờ 00 phút: PCT UBND làm việc với BCH Quân sự phường (Chương trình riêng)

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

        Thành phần: BCH Quân sự phường

           15 giờ 00 phút: PCT UBND dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương các dự án: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lồ Ồ; Xây dựng hệ thống thoát nước từ đường Bắc Nam 3 đến suối Lồ Ồ (Giao XD chuẩn bị nội dung)

         Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                               THỨ BA:       NGÀY      09/7/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND-UBND dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị

       Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

          2. Ủy quyền CB tiếp dân trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          10 giờ 00 phút: Ủy quyền VHTT dự họp công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm thành phố Dĩ An 1/4 Thế kỷ khát vọng xây dựng và phát triển (20/8/1999 - 20/8/2024)

        Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút: PCT UBND họp Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường (Giao GTNT chuẩn bị nội dung); họp xét tặng quà 27/7 (Giao TBXH chuẩn bị nội dung)

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

        Thành phần: Các đ/c thành viên BCH PCTT, TBXH, Trưởng 5KP

           15 giờ 30 phút: CT HĐND, PCT UBND họp BTV đảng ủy

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

 

                                                    THỨ TƯ:      NGÀY       10/7/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCT HĐND trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

          2. PCT UBND dự họp giải quyết vướng mắc các công trình Suối Lồ Ồ, Rạch Cái Cầu (Giao XD chuẩn bị nội dung)

       Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

          3. Ủy quyền đ/c Tân-XD cùng đoàn đi khảo sát liên quan đến một số vướng mắc liên quan công tác cải tạo, chỉnh trang hạ tầng các khu nhà ở tự phát theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 23/12/2014 của Thành ủy Dĩ An

       Địa điểm: Tập trung UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. PCT UBND dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024

        Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy           

        Thành phần: CA, QS

           2. Ủy quyền đ/c Tân-XD phối hợp cùng Tổ kiểm tra văn hóa, văn minh đô thị thành phố ra quân lập lại trật tự đô thị tuyến đường Mỹ phước – Tân vạn

        Thành phần: ĐC, TTĐT

 

                                    THỨ NĂM:      NGÀY        11/7/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND-UBND dự kỳ họp 12 HĐND thành phố (Cả ngày)

      Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

          2. Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         3. Ủy quyền đ/c Vân-CA cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý ngành nghề kinh doanh bến bãi trên địa bàn phường

                    Thành phần: ĐC, XD, GTNT, TTĐT, MT

     

                                              THỨ SÁU:      NGÀY        12/7/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND-UBND dự kỳ họp 12 HĐND thành phố

      Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

          2. Ủy quyền đ/c Vân-CA cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý ngành nghề kinh doanh bến bãi trên địa bàn phường

                   Thành phần: ĐC, XD, GTNT, TTĐT, MT

Chiều 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           14 giờ 00 phút:

            1. TT HĐND, PCT UBND họp BCH đảng bộ

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            2. Ủy quyền đ/c Tân-XD dự họp báo cáo kết quả xử lý thông tin của các đơn vị từ Tổng đài 1022

        Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

            3. Ủy quyền đ/c Hậu-NV dự Hội nghị giao ban Sở Nội vụ

        Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

            4. Ủy quyền đ/c Tuyền-TP họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời hộ dân)

        Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

       Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

 

                                               THỨ BẢY:       NGÀY         13/7/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                    Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

          2. Ủy quyền đ/c Vân-CA cùng đoàn kiểm tra công tác quản lý ngành nghề kinh doanh bến bãi trên địa bàn phường

                    Thành phần: ĐC, XD, GTNT, TTĐT, MT

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Nữ-PCT PN, Huyền-PCT PN

          Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-CT NCT, Mai-TQ

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CT CTĐ, Thắm-GNVL

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính