|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 11/02/2023

     ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      PHƯỜNG BÌNH AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 06/02/2023  đến  11/02/2023

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                 THỨ HAI:        NGÀY       06/02/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 13 giờ 30 phút:

          1. CT-PCT VX đi kiểm tra công tác trang trí hội trại tòng quân

         Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang

         2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                      THỨ BA:       NGÀY      07/02/2023

Sáng 6 giờ 00 phút: CT-PCT HĐND-UBND dự Lễ đưa quân

       Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường

       Thành phần: QS, Trưởng, phó các ban-ngành-đoàn thể, Trưởng 5KP

         7 giờ 00 phút: CT-PCT HĐND-UBND dự Lễ khai mạc Hội trại tòng quân

        Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang

         8 giờ 00 phút:

         1. CT UBND trực hội trại giao quân

        Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang

         2. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

         3. PCT KT dự họp xử lý vướng mắc trong giải quyết hồ sơ đất đai

         Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố          

        Thành phần: đ/c Lệ-ĐC

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           2. PCT VX trực hội trại giao quân

          Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang

           3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Tối 18 giờ 00 phút: CT-PCT HĐND-UBND dự Đêm hội tòng quân

          Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang

 

                                                     THỨ TƯ:      NGÀY       08/02/2023

Sáng 5 giờ 30 phút: CT-PCT HĐND-UBND dự lễ đưa quân

       Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang

         8 giờ 00 phút:

         1. CT-PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

         2. PCT KT đi kiểm tra công tác quản lý môi trường trên địa bàn phường

         8 giờ 30 phút: Uỷ quyền đ/c Tân-XD dự kiểm tra điều kiện nghiệm thu hoàn thành đưa công trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học quốc gia TPHC vào sử dụng

      Địa điểm: Khu phố Châu Thới

Chiều 13 giờ 30 phút:

            1. CT UBND đi kiểm tra việc thi công các dự án trên địa bàn

            2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                 THỨ NĂM:      NGÀY        09/02/2023

Sáng 7 giờ 30 phút:

          1. CT HĐND trực tiếp công dân

         Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2. CT UBND dự lớp Cao cấp chính trị (từ ngày 09/02 đến ngày 10/02/2023)

          Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

          8 giờ 00 phút: PCT VX dự họp triển khai KH thực hiện chương trình phổ cập bơi tại trường học

          Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa phường Đông Hòa

          9 giờ 00 phút:

          1. PCT KT dự họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng đường Vành đai Đông Bắc 2

           Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

           2. Uỷ quyền đ/c Lệ-ĐC dự họp thống nhất hướng xử lý diện tích chênh lệch giữa hồ sơ bồi thường và diện tích Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đo đạc thực tế

           Địa điểm: Tại UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút:

            1. TT HĐND họp giao ban Thường trực HĐND và các tổ đại biểu

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         Thành phần: Trưởng-Phó các ban HĐND, Tổ trưởng tổ đại biểu

         Mời dự: UBND, UB.MTTQ

             2. PCT KT dự họp thống nhất việc đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước đường Trục chính Đông Tây

            Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

             3. Uỷ quyền đ/c Tân-XD dự họp Ban điều hành dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư ĐHQG TP.HCM

           Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                   THỨ SÁU:      NGÀY        10/02/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCT VX dự họp thông qua dự thảo kế hoạch CCHC năm 2023 và chấm điểm CCHC năm 2022

        Địa điểm: Phòng họp C- UBND thành phố         

        Cùng dự: đ/c Uyên-VP-TK

          2. PCT KT dự buổi họp mặt cuối năm 2022 và chào mừng năm mới năm 2023 của Ban Liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Dĩ An

         Địa điểm: Khu di tích lịch sử Hố Lang

         3. Uỷ quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

        Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 13 giờ 30 phút:

           1. PCT VX trực tiếp công dân

         Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

           16 giờ 00 phút: PCT KT dự Tân niên tại Xí nghiệp CTCC

          Địa điểm: Trụ sở XNCTCC.

 

                                                   THỨ BẢY:       NGÀY         11/02/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT KT  trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

         Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Huê-BTĐU, Nữ-PN

         Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-TQ

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CTĐ, Thắm-GNVL

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính