|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 05/6/2023 ĐẾN 10/6/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 05/6/2023  đến  10/6/2023

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                 THỨ HAI:        NGÀY       05/6/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

         9 giờ 30 phút: CT HĐND, CT-PCT VX họp BTV đảng uỷ

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút: CT-PCT UBND dự họp UBND thành phố thông qua Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

       Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

 

                                                   THỨ BA:       NGÀY      06/6/2023

Sáng 7 giờ 30 phút:

         1. Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         2. CT UBND đi công tác (01 ngày)

         3. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 14 giờ 00 phút:

        1. CT HĐND, PCT VX họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc phường

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: Các đ/c thành viên BCĐ Tôn giáo – Dân tộc phường

        2. PCT KT dự HN sơ kết Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 12/7/2016  của Thị ủy (nay là Thành ủy) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố Dĩ An

        Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                                   THỨ TƯ:      NGÀY       07/6/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

         1. CT UBND, PCT HĐND họp Hội đồng Thi đua khen thưởng phường (Giao NV chuẩn bị nội dung)

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         2. PCT KT đi kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn

        8 giờ 30 phút: CT HĐND làm việc với Hội LHPN về cán bộ đề án

     Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT HĐND, CT-PCT VX cùng Đoàn đi kiểm tra Trường THCS Bình An theo kế hoạch

          Địa điểm: Trường THCS Bình An

2. PCT HĐND trực tiếp công dân

          Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

          Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

             3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Tối 19 giờ 00 phút:

       1. CT HĐND-UBND dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường

     Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Thung 1

       2. PCT HĐND, PCT KT dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường

      Địa điểm: Văn phòng khu phố Nội Hoá 2

 

                                     THỨ NĂM:      NGÀY        08/6/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT-PCT HĐND-UBND dự Hội nghị thông tin thời sự quý II/2023

       Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị Thành ủy

          2. PCT VX dự tiếp và làm việc Đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám-HĐND tỉnh

       Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

         3. Uỷ quyền CB tiếp dân trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

        Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 14 giờ 00 phút:

          1. CT UBND họp hoà giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời)

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND Phường

          Thành phần: ĐC, TP, ND, PN, CCB

          2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

           15 giờ 00 phút: PCT VX  dự buổi chạy thử chương trình “Đại biểu và Cử tri” lần 2

         Địa điểm: Đài truyền thanh thành phố

Tối 19 giờ 00 phút:

        1. CT HĐND-UBND dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường

    Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Thung 2

       2. PCT HĐND, PCT KT dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường

    Địa điểm: Văn phòng khu phố Nội Hoá 1

 

                                     THỨ SÁU:      NGÀY        09/6/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT UBND dự HN tổng kết công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2023-2025 (Giao NV chuẩn bị nội dung và thư mời)

       Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường  

       Thành phần: NV, các ban-ngành-đoàn thể phường, Trưởng 5KP

        Mời dự: Đảng uỷ, HĐND, UB.MTTQ, Bí thư Chi bộ 5KP

         2. PCT VX trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

         9 giờ 30 phút: PCT VX họp BCĐ xây dựng xã hội học tập phường giai đoạn 2021-2030 (Giao VHTT thông báo thành phần dự họp)

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

                    Thành phần: Các đ/c thành viên BCĐ theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND phường Bình An

         10 giờ 00 phút: PCT KT dự họp công tác rà soát bổ sung vị trí, quy mô các công trình ngầm trong quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn thành phố Dĩ An

        Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút: CT HĐND, TT UBND dự HN tổng kết quy chế phối hợp giữa Khối vận và UBND phường, Khối vận và Công an phường

        Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường

       Thành phần: Các ban-ngành-đoàn thể phường

       Mời dự: HĐND, UB.MTTQ phường

Tối 19 giờ 00 phút: PCT HĐND, PCT VX dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường

       Địa điểm: Văn phòng khu phố Châu Thới

 

                                                     THỨ BẢY:       NGÀY         10/6/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

         8 giờ 00 phút: PCT VX dự Chương trình truyền thanh trực tiếp “Đại biểu và Cử tri” lần 2

                        Địa điểm: Đài truyền thanh thành phố

         Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

         Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN, Hậu-NV

         Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Nhung-MTTQ

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Văn Tiếng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính