|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 01/8/2022  đến  07/8/2022

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                   THỨ HAI:        NGÀY       01/8/2022

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT UBND dự họp hội ý và xử lý vướng mắc trên lĩnh vực đất đai

            Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

           2- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            2- 15 giờ 30 phút: CT-PCT UBND họp hội ý

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

 

                                                THỨ BA:       NGÀY      02/8/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

               1. TT HĐND, PCT VX dự tiếp xúc cử tri của đại biểu ĐB HĐND tỉnh, thành phố

               Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường Bình An

               2. CT-PCT KT tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý (Từ ngày 02/8/2022 đến ngày 05/8/2022)

               Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

               3. Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

               Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

               Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

              4. Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng TTPTQĐTP làm việc với hộ dân liên quan đến dự án Suối Lồ Ồ

               Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường  

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                 THỨ TƯ:      NGÀY       03/8/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCT VX dự Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

               Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

               Thành phần: đ/c Thành-VP-TK

           2. 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Hậu-NV tham dự họp về công tác tôn giáo tại Chùa Pháp trì

              Địa điểm: Khu phố Nội Hóa 1

           3. 8 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng VPĐKĐĐ đo đạc, xác định diện tích, vị trí khu đất cho Công ty CP Đá Núi Nhỏ

             Địa điểm: Tại UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC dự họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố

            Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                    THỨ NĂM:      NGÀY        04/8/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

             1. CT HĐND, PCT VX họp Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

                   Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

             2. PCT HĐND trực tiếp công dân

                  Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

                 Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

             3. Ủy quyền đ/c Lâm-GTNT dự họp báo cáo kết quả thực hiện công tác thu gom, đấu nối và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố

                 Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

             4. Ủy quyền đ/c Lệ - ĐC tham gia cùng TAND TP định giá tài sản vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Ánh

                 Địa điểm: Khu phố Châu Thới

Chiều 14 giờ 00 phút:

             1. PCT VX dự họp giao ban Khối VH-XH quý II/2022

                Địa điểm: Khu Di tích cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang, phường Tân Bình

             2. Ủy quyền đ/c Tân-XD dự họp giải quyết đơn khiếu nại của công dân thuộc công trình Rạch Cái Cầu

                Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

 

                                   THỨ SÁU:      NGÀY        05/8/2022

Sáng 8 giờ 00 phút:

           1. CT HĐND, PCT UBND họp BTC thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn phường Bình An giai đoạn 2021-2025”

                Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          2. CT UBND dự họp Hội đồng bồi thường giải quyết vướng mắc, kiến nghị của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng suối Lồ Ồ

               Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

          3. Ủy quyền đ/c Hùng-VHTT dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà truyền thống và khai mạc triển lãm chuyên đề Tranh dân gian Đông Hồ

               Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa phường Dĩ An

Chiều 14 giờ 00 phút:

          1. CT UBND làm việc về hệ thống chiếu sáng trên địa bàn phường (Giao đ/c Lâm chuẩn bị nội dung)

             Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

             Thành phần: GTNT, Trưởng 5KP

          2. PCT VX làm việc về hoạt động của Tổ liên ngành 814

            Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

           Thành phần: CA, VHTT

          3. PCT KT làm việc về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường (Giao ĐQLTTĐT, XD chuẩn bị nội dung)

           Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: Đội QLTTĐTTP, XD

          15 giờ 00 phút: CT UBND làm việc hộ bà Hằng, ông Trọng liên quan đến công trình đường Bắc Nam 3 (Giao ĐC chuẩn bị thư mời)

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          Thành phần: ĐC

 

                                                    THỨ BẢY:       NGÀY         06/8/2022

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: Nhân sự Bộ phận Một cửa

           Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Huê-BTĐU, Nữ-PN

 

                                     CHỦ NHẬT:      NGÀY        07/8/2022

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND dự Lễ ra mắt mô hình “Mặt trận vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm – Tệ nạn xã hội – Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” KP Bình Thung 2

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường  

           Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-TQ

           Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CTĐ, Thắm-GNVL

                                       

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Văn Tiếng

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính