|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủTÀI NGUYÊN NƯỚC

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Đăng ngày: 21-11-2018, 01:11:46

Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp tờ khai thác đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung cho hoàn chỉnh.

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận và tờ khai đăng ký khai thác nước dưới đất.

Bước 3: Đến ngày ghi trong phiếu hẹn tổ chức/cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã xuất trình phiếu hẹn để nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ trưởng tổ dân phố phát trực tiếp tờ khai cho tổ chức, cá nhân; Tổ chức cá nhân nộp tờ khai cho tổ trưởng tổ dân phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát lại tờ khai, nếu đối tượng là cá nhân thì UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào tờ khai đăng ký, nếu đối tượng là tổ chức thì UBND cấp xã tổng hợp và gửi đến UBND cấp huyện đề xác nhận theo thẩm quyền.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi một (01) bản tờ khai đã được xác nhận cho cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014.

- Số lượng hồ sơ: 02 (tờ)

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai,  cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho cá nhân.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Tờ khai đăng kí công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

h) Lệ phí, phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy định Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định 3258/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 

Mẫu số 38

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký:

1.1. Tên tổ chức/cá nhân: .................................................................................................................................

(Đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh/đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân).

1.2. Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………….......................................................

2. Thông tin về công trình khai thác:

2.1. Vị trí công trình: ........................................................................................................

(Ghi rõ thôn/ấp; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi đặt công trình khai thác nước dưới đất)

2.2. Chiều sâu khai thác: ............(m);

2.3. Lượng nước khai thác, sử dụng:…......... (m3/ngày đêm);

2.4. Mục đích khai thác, sử dụng nước:............................................................................

(Ghi rõ khai thác, sử dụng nước cho: ăn uống, sinh hoạt hộ gia đình; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các mục đích khác)

 

 

.........., ngày..... tháng ........ năm ..............
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Xác nhận, ký, đóng dấu)

 

________________________

UBND cấp huyện xác nhận các nội dung sau:

1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức /cá nhân xin đăng ký.

2. Vị trí công trình, lưu lượng khai thác và mục đích sử dụng nước.

3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất thì thông báo và trả Tờ khai thông qua Tổ trưởng tổ dân phố để báo cho UBND cấp huyện hoặc thông báo trực tiếp và trả tờ khai cho UBND cấp huyện; thực hiện việc trám, lấp giếng theo quy định khi không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất; thông báo ngay cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai thác nước dưới đất tại công trình đăng ký.

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính